Personuppgiftspolicy

Allmänt

Carpe Adventures AB org.nr. 556839-0721, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med vår Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Carpe Adventures är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på info@carpeadventures.se eller på telefon 08-32 09 90. Vår adress är Hasselvägen 5B, 743 34 STORVRETA.

Hur vi samlar in personuppgifter?

När du bokar en resa eller tilläggstjänst med oss eller vid personlig kontakt såsom chatt, e-post eller telefonsamtal till oss och när du registrerar dig för nyhetsbrev, anmäler dig till event eller tävling mm samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och även passuppgifter, flygdetaljer, flygbonusnummer, uppgifter om specialmat samt ibland även hälsodeklaration.  Vi samlar även information såsom boknings- och fakturanummer. Dessutom samlar vi in användaruppgifter om din enhet som till exempel IP-adress, webbläsare och operativsystem. Vi samlar också in information om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor du besöker och datum och tid för besöket.

Med vilken grund samlar vi in personuppgifter? Vi samlar in nödvändiga personuppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund som stöd för att hantera dina personuppgifter har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. I detta ingår bland annat att administrera flyg- och hotellbokningar och arrangemang på resmålen, ställa ut fakturor, bokningsbekräftelser och färdhandlingar, administrera betalningar och eventuella ändringar inför och under din resa. Personuppgifterna kan också användas i bokföring, vid betalningar och för att skicka betalningspåminnelser.

Hur länge sparas informationen?

Carpe Adventures AB sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi sparar dina kunduppgifter och resehistorik i max två (2) år efter hemkomstdatumet om du inte aktivt samtyckt till att vi får spara dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, till exempel för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. lokala arrangörer och samarbetspartners, flygbolag, hotell, hyrbilsfirma etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land.

Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar intensivt med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

###DINA RÄTTIGHETER

Carpe Adventures AB  ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av uppgifterna. Vi kommer att underrätta varje mottagare som vi har lämnat dina personuppgifter till om rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifterna enligt dina önskemål.

Du har rätt att genom en skriftlig, undertecknad ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, ändamålen med behandlingen av dem och vilka mottagare vi har eller ska lämna uppgifterna till. Du skickar din ansökan till oss på den angivna adressen under rubriken Personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för till exempel direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har tagit emot din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade i ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Läs mer på Integritetsskydds Myndighetens webbplats